Obchodní podmínky

1. KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ

Kupujícím se pro účely těchto podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba. Kupující, který se účastní vzdělávací akce, se stává účastníkem.

Prodávajícím se rozumí podnikající fyzická osoba: Mgr. David Kovář, se sídlem: Mikulášovice – Mikulášovičky 31E, PSČ 407 79 a identifikačním číslem: 87254727, který je výhradním distributorem služeb a elektronických produktů nabízených na webových stránkách www.darzivota.cz a facebookové stránce Dar života (www.facebook.com/zijemeslaskou)

2. PRODUKTY A SLUŽBY

Informace o produktech a službách jsou uvedené na webových stránkách uvedených v bodě 1. Jedná se o vzdělávací aktivity pro osobnostní rozvoj poskytované formou seminářů, přednášek, on-line kurzů, webinářů a osobních konzultací. (Dále jen „vzdělávací akce“).

Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu. Nevztahují se na ně tedy žádná práva ani povinnosti z tohoto druhu smlouvy plynoucí.

3. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto držiteli autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách Prodávajícího. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, nevratnou zálohou a dále pak kupující dle času přihlášení.

5. PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU

Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení  nevratné zálohy, případně celkové ceny na účet prodávajícího. Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu. V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud byla označena v objednávce a došlo k úhradě Kupujícím. Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

6. ZMĚNA MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ, ZRUŠENÍ KURZU

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení Prodávajícím.

7. CENA A PLATBA

Ceny jsou smluvní. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webových stránkách či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího. Kupní cena u vícedenních vzdělávacích akcí s osobní účastí je rozdělena na nevratnou zálohu, která je splatná neprodleně, a zbytek do celkové ceny, který je splatný před zahájením vzdělávací akce.

Nevratnou zálohu a zbytek ceny podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně platební kartou online (aktivované platby přes internet) nebo převodem na účet prodávajícího č. 670100-2216784667/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“).

V ceně nemusí být zahrnuto ubytování a stravné.

8. DODACÍ PODMÍNKY

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

Na Vzdělávací akci vyžadující osobní účast se Účastník dostaví dle pokynů zasílaných emailem uvedeným kupujícím na webových stránkách.

Nestíháte přijet s 15 minutovým předstihem, dejte nám, prosím, vědět, ať si neděláme zbytečné starosti a vaše místo nenabídneme někomu jinému.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání produktu či potvrzení účasti na vzdělávací akci. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním emailu na adresu david@darzivota.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje. Částka bude vrácena Kupujícímu do třiceti dnů od uznání odstoupení Prodávajícím a to bankovním převodem na účet Kupujícího.

Dojde-li k platnému odstoupení méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží Prodávajícímu částka nevratné zálohy, kterou Prodávající stanovuje a Kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby. Odstoupení není možné pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. shlédnutím videa, účast na akci apod.).

Prodávající je také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. A to zjistil-li, že Kupující (Účastník) porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem.

Prodávající je oprávněn ukončit účastníkovu účast z důvodu narušování akce nebo nevhodného chování účastníka a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

Je možné, že z důvodů vyšší moci bude Prodávající nucen zrušit vzdělávací akci. V takovém případě nabídne Kupujícímu náhradní termín vzdělávací akce, případně vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo nevratnou zálohu. Prodávající nehradí Kupujícímu (Účastníkovi) žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávací akce.

10. REKLAMACE, ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese adrese david@darzivota.cz.

V případě nevyřízení reklamace ke spokojenosti Kupujícího je případný spor možné řešit mimosoudně např. prostřednictvím České obchodní inspekce.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Podrobné informace o tom, jak zpracovávám a chráním osobní údaje najdete na této stránce.

12. ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD, POUŽITÝ JAZYK

Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, POUČENÍ ÚČASTNÍKA
ÚČASTNICKÁ DOHODA

Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s Prodávajícím  dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách). Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

Účast na vzdělávací akci, stejně jako na jednotlivých cvičeních je dobrovolná. Výzvy lektora k účasti na cvičení jsou návrhy a Účastník akce vždy sám posoudí svou účast. Účastník může akci kdykoli opustit, tuto skutečnost je však povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu.

Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou péči. Účastník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinen předem informovat Prodávajícího o jakémkoliv druhu léčby, který aktuálně podstupuje a o závažných druzích léčby, které podstoupil v posledních 2 letech před konáním vzdělávací akce. Je také povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv zhoršení svého zdravotního stavu v průběhu vzdělávací akce.

Účastník je si vědom, že prodávající ani lektor akce nenesou žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo po akci. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

Na akcích není dovoleno požívat alkohol ani jiné omamné či psychotropní látky. Účastník je zodpovědný za své chování a za případné škody tímto chováním způsobené.

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 8. 1. 2020.

Děkuji Vám za důvěru a těším se na setkání.

David Kovář